Jak zostać myśliwym w Polsce?

0 100

Prawdziwie męskim zajęciem są polowania. W Polsce, aby móc polować w lasach trzeba posiadać odpowiednie pozwolenia i być formalnie myśliwym. Zanim więc zaczniemy kompletować sprzęt i odzież myśliwską, sprawdźmy, jakie wymagania należy spełnić, aby stać się myśliwym.

 

Uwarunkowania prawne

Wszelkie kwestie związane z działalnością myśliwych i związków łowieckich w Polsce reguluje ustawa Prawo łowieckie, jak i Rozporządzenie ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa w sprawie uprawnień do wykonywania polowania. Warto także sięgnąć po zapisy w Statucie Polskiego Związku Łowieckiego i sprawdzić Uchwałę nr 41/2007 Naczelnej Rady Łowieckiej z dnia 4 września 2007 roku oraz ustawę o broni i amunicji.

Jak wskazuje ekspert ze sklepu Hunt-fish, gdzie oferowana jest m.in. odzież dla myśliwych, pierwszym krokiem do zostania myśliwym jest zapisanie się do Polskiego Związku Łowieckiego. Jego członkiem może zostać osoba fizyczna, która:

  • jest pełnoletnia,
  • nie była karana za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim,
  • posiada polskie obywatelstwo i pełnię praw,
  • odbyła roczny staż kandydacki oraz szkolenie przeprowadzone w Polskim Związku Łowieckim,
  • zdała egzamin z zakresu łowiectwa,
  • złożyła deklarację i uiściła opłatę wpisową.

Staż łowiecki

Warunkiem przyjęcia do Polskiego Związku Łowieckiego jest odbycie rocznego stażu łowieckiego, który rozpoczyna się z dniem wpisania do rejestru stażystów w zarządzie okręgowym związku. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie, należy zgłosić się osobiście po odbiór dzienniczka stażysty i opłacić ubezpieczenie OC i NNW.

Staż można odbyć w kole łowieckim, których w Polsce jest aż 2550, albo w zarządzie okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego. W niektórych przypadkach przyszły myśliwy może uzyskać zwolnienie z odbywania stażu, jeśli posiada wyższe lub średnie wykształcenie leśne, wyższe wykształcenie o specjalności łowieckiej lub jest strażnikiem łowieckim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę nie krócej niż 2 lata. Również cudzoziemcy, posiadający prawo pobytu lub kartę stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile posiadają aktualne uprawnienia łowieckie w innym kraju, mogą być zwolnieni ze stażu.

Po egzaminach i uzyskaniu pozwolenia na broń myśliwską, o które wnioskuje się do Komendanta Wojewódzkiego Policji, można już rozpoczynać polowania. Warto przy tym zaopatrzyć się w odpowiednią odzież myśliwską, jaką w swojej ofercie w szerokiej gamie asortymentowej posiada sklep Hunt-fish.

Zapoznaj się z ofertą odzieży myśliwskiej w sklepie HuntFish

Skomentuj artykuł

Twój adres email nie zostanie opublikowany